Tên tiếng Anh: Department of Foreign Language

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 02703 821217

Chức năng

Bộ môn Ngoại ngữ có chức năng giảng dạy và quản lý chuyên môn các học phần, môn học/mô đun Ngoại ngữ cơ bản ở các trình độ đào tạo đại học, cao đẳng của tất cả các ngành, nghề đào tạo trong nhà trường gồm các học phần, môn học/mô đun: Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3.

Tên tiếng Anh: Department of Physical and Defense Education

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 ......

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng về công tác đào tạo, quản lý giảng dạy môn học Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng ở các cấp học, hệ đào tạo, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, quản lý nhân sự, quản lý tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất Bộ môn quản lý.

Tên tiếng Anh: FACULTY OF PEDAGORY

Địa chỉ: Văn phòng khoa phòng B304

Điện thoại: (+84) 0270 3 862533

Chức năng - Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập các học phần về Sư phạm dạy nghề và bồi dưỡng Kỹ năng dạy học;

- Thực hiện các hoạt động giáo dục trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

- Tổ chức hội thảo và các hoạt động khoa học về phương pháp dạy - học, sư phạm dạy nghề, sư phạm kỹ thuật; nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nâng cao trình độ và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

Xem các ngành đào tạo của khoa Sư phạm:

Thông tin chung

Tên khoa: KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tên tiếng Anh: FACULTY OF POLITICAL THEORY

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.

Điện thoại: (+84) 0270 3 862280

Khoa Lý luận Chính trị được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2013 (tiền thân là Bộ môn Mác - Lênin).

Thông tin chung

Tên khoa: Khoa Khoa học cơ bản

Tên tiếng Anh: Faculty of General Science

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 862280

Khoa Khoa học cơ bản được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2013