Trong những năm qua, lĩnh vực hợp tác quốc tế được nhà trường đặc biệt quan tâm. Nhà trường đã và đang tiến hành liên kết đào tạo với các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực đào tạo giáo dục nghề nghiệp, làm cầu nối tạo điều kiện nâng cao hiệu quả đào tạo của nhà trường và đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của xã hội.

Page 8 of 8