Quyết định số 747/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV về việc khen thưởng cho tập thể lớp học kỳ 1 năm học 2016-2017