Quyết định số 746/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV về việc khen thưởng cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2016-2017