Quyết định số 745/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV về việc cấp học bổng và trợ cấp xã hội hk1 2016-2017