Quyết định số 744/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016-2017