Quyết định 06/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV về việc cấp học bổng và trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ II năm học 2016-2017

Tải về: Quyết định 06/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG

(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV)

Tải về: Danh sách sinh viên kèm Quyết định 06/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

Tải về: Quyết định 06/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV)

Tải về: Danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội kèm Quyết định 06/QĐ-ĐHSPKTVL-CTHSSV