BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

Phó Giáo sư. Tiến sĩ. Giảng viên cao cấp Cao Hùng Phi

Chức vụ: Hiệu trưởng

Chỉ đạo trực tiếp:

1. Công tác cán bộ, phát triển nhân sự và cơ cấu - Bộ máy tổ chức

2. Công tác kế hoạch - Tài chính

3. Mua sắm tài sản, thiết bị

4. Công tác phát triển, nâng cấp nhà trường

5.Công tác Đảng

6. Công tác thanh tra

7. Thực hiện chế độ chính sách

Phụ trách các đơn vị:

- Phòng Kế toán - Tài vụ

- Phòng Quản trị - Thiết bị

- Phòng Tổ chức - Hành chính (Bộ phận tổ chức cán bộ)

- Phòng Thanh tra

Liên hệ:

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 02703 862231