BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

Phó Giáo sư. Giảng viên cao cấp. Tiến sĩ. Cao Hùng Phi

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trực tiếp chỉ đạo mảng công việc:

1. Công tác cán bộ, phát triển nhân sự và cơ cấu - Bộ máy tổ chức

2. Công tác kế hoạch - Tài chính

3. Mua sắm tài sản, thiết bị

4. Công tác phát triển, nâng cấp nhà trường

5.Công tác Đảng

6. Công tác thanh tra

7. Công tác đối ngoại

8. Thực hiện chế độ chính sách

Phụ trách các đơn vị:

- Phòng Kế toán - Tài vụ

- Phòng Quản trị - Thiết bị

- Phòng Tổ chức - Hành chính (Bộ phận tổ chức cán bộ)

- Phòng Thanh tra

Tri thức - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển