Quyết định về việc công nhận trúng tuyển hệ đại học sư phạm kỹ thuật năm 2016 các khóa 39,40,41

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển hệ đại học sư phạm kỹ thuật năm 2016 - khóa 39 - 168 sinh viên

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển hệ đại học sư phạm kỹ thuật năm 2016 - khóa 40 - 223 sinh viên

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển hệ đại học sư phạm kỹ thuật năm 2016 - khóa 41 - 346 sinh viên