Liên kết đào tạo Cao đẳng CNTT tại Trung tâm CNPM ĐH Cần Thơ

Liên hệ:

- Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng NVSP - +84 270 3 862511

- Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ - +84 292 383 5581

Chương trình đào tạo các ngành: