Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long - Những điểm mạnh