Trao hỗ trợ mô hình Cùng xây cuộc sống xanh tại Vĩnh Long