Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – Khoá 7 – ngày thi 5/5/2018

THONG BAO THI CAP CC - K6 THI NGAY 05-5-2018-1

Tải mẫu đơn đăng ký Tại đây