Thông báo cử cán bộ tham gia Chương trình đào tạo cán bộ trẻ về kinh tế xanh 2018