Kế hoạch, chương trình làm việc với Đoàn văn phòng KOICA Việt Nam ngày 20/6/2017