Main Page

Ban giám hiệu

Phó Giáo sư-Giảng viên Cao cấp-Tiến sĩ Cao Hùng Phi

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trực tiếp chỉ đạo mảng công việc:

1. Công tác cán bộ, phát triển nhân sự và cơ cấu - Bộ máy tổ chức

2. Công tác kế hoạch - Tài chính

3. Mua sắm tài sản, thiết bị

4. Công tác phát triển, nâng cấp nhà trường

5.Công tác Đảng

6. Công tác thanh tra

7. Công tác đối ngoại

8. Thực hiện chế độ chính sách

Phụ trách các đơn vị:

- Phòng Kế toán - Tài vụ

- Phòng Quản trị - Thiết bị

- Phòng Tổ chức - Hành chính (Bộ phận tổ chức cán bộ)

- Phòng Thanh tra

 

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Chỉ đạo các mảng công việc:

1. Công tác đào tạo

2. Khai thác; Bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị; Vật tư thực tập

3. Hoạt động các trung tâm: Tin học; Ngoại ngữ; Đào tạo bồi dưỡng; Kỹ năng nghề

4. Quản trị cơ sở vật chất và công tác hành chính

5. Công tác sinh viên và các trung tâm hỗ trợ sinh viên

6. Công tác thi đua

7. Công tác Nghiên cứu khoa học

Phụ trách các đơn vị:

- Phòng Công tác chính trị và HSSV

- Phòng Tổ chức hành chính (Bộ phận hành chính)

- Phòng Đào tạo

- Phòng Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

- Phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục

- Các khoa: Sư phạm; Khoa học Cơ bản; các khoa chuyên môn.

 

10

 Lãnh đạo Nhà trường qua các thời kỳ

HIỆU TRƯỞNG

Cao Hùng Phi

(2012- đến nay)

hieutruong gioithieu 

Trần Hoàng Nam

(1997-2012)

3 

Nguyễn Đình Toản

(1985-1997)

4 

Nguyễn Đức Hải

(1976-1985)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 5

Lê Thanh Chẩm

(1976-1982)

6 

Huỳnh Tất Thành

(1981-1993)

 7

Lâm Chí Tân

(1982-1990)

8 

Phạm Lễ Chính

(1990-2007)

 9

Lê Văn Tình

(2007-2013)

 bgh T_Pham

Phạm Văn Phẩm

(2001 – 2014)

 hieutruong gioithieu

Trần Hoàng Nam

(2012- 2014)

10

Nguyễn Thanh Tùng

 (2013- đến nay)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.