Main Page

Quy định tiêu chuẩn để đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên

- Căn cứ quyết định số 645/2000/BLĐTBXH ngày 06/07/2000 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của trường Cao đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long.

- Căn cứ quyết định số 60/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đánh giá kết qủa rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường .

Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh long đề ra các tiêu chuẩn để đánh giá kết qủa rèn luyện của học sinh, sinh viên, cụ thể như sau :

I. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ :    (Tổng cộng 100 điểm)

* Tiêu chuẩn 1:   Đánh gía về ý thức học tập (30 điểm)

1/ Có tinh thần vượt khó trong học tập, thực tập, kết qủa học tập đạt loại xuất sắc (tính điểm thi lần đầu) ( 10 điểm ) .

Những học sinh, sinh viên thuộc diện gia đình nghèo; diện chính sách nếu kết quả học tập đạt loại khá trở lên được cộng thêm 2 điểm.         

2/ Thực hiện tốt nội quy và quy chế học tập, thực tập, kiểm tra, thi học kỳ ( 8 điểm ) .

3/ Học tập có kế hoạch, có phương pháp, tích cực phát biểu xây dựng bài ( 2 điểm ) .

4/ Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghỉ học phải có sự đồng ý của giáo viên ( 6 điểm )

5/ Làm bài tập, bài kiểm tra đầy đủ và nộp đúng hạn ( 2 điểm )

6/ Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học theo sự hướng dẫn của giáo viên, được lựa chọn tham gia thi học sinh, sinh viên giỏi các cấp ( 2 điểm ) .

Tổng điểm của tiêu chuẩn này không qúa 30 điểm .

* Tiêu chuẩn 2: Đánh gía về ý thức và kết qủa chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường (25 điểm).

1/ Chấp hành tốt nội quy kỷ luật nhà trường, thực hiện tốt nội quy khu nội trú hoặc nơi cư trú (10 điểm).

2/ Thực hiện đồng phục đúng quy định, chào cờ đầu tuần đầy đủ (6 điểm).

3/ Có ý thức bảo vệ của công, thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra canh gác bảo vệ trường (6 điểm).

4/ Tham gia đầy đủ các buổi lao động làm sạch đẹp trường (3 điểm) .

* Tiêu chuẩn 3: Đánh giá về ý thức và kết qủa tham gia các hoạt động chính trị – xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội (20 điểm).

1/ Tham gia đầy đủ các đợt học tập chính trị, nghị quyết; làm tốt công tác xã hội do trường hoặc địa phương tổ chức (6 điểm) .

2/ Tích cực tham gia các hoạt động phong trào : văn hoá văn nghệ, thể dục buổi sáng, thể thao, báo chí …do trường, lớp, đoàn thể tổ chức (8 điểm).

3/ Có ý thức trách nhiệm trong việc phòng chống các tệ nạn xã hội đặc biệt là mại dâm và matuý (6 điểm).

* Tiêu chuẩn 4:   Đánh giá về phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng (15 điểm).

1/ Chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước, có tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình, có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ cái đúng, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực (5 điểm).  

2/ Lễ phép và tôn trọng thầy, cô giáo và cán bộ công chức trong trường (5 điểm).

3/ Khiêm tốn, thật thà, gương mẫu trong sinh hoạt, có tinh thần đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện để cùng nhau tiến bộ (5 điểm) .

* Tiêu chuẩn 5: Đánh giá về ý thức và kết qủa tham gia phụ trách lớp, đoàn, hội, ban tự quản khu nội trú …(10 điểm)

- Là Trưởng ban tự quản khu nội trú, thành viên BCH Đoàn trường và BCH Hội sinh viên, thành viên đội cờ đỏ trường, Bí thư Đoàn khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (10 điểm).

- Là Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội sinh viên, Phó ban tự quản khu nội trú, Phó Bí thư Đoàn khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ( 8 điểm ).

- Là Lớp phó, Phó Bí thư chi đoàn, Chi hội phó Chi hội sinh viên, thành viên ban tự quản khu nội trú, thành viên BCH Đoàn khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (6 điểm).

- Là Ủy viên BCH Chi đoàn, Ủy viên BCH Chi hội sinh viên, Tổ trưởng, Trưởng phòng ở, Ca trưởng thực tập hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (4 điểm).

( Nếu có nhiều chức vụ thì chỉ tính cho chức vụ cao nhất ) .

- Tham gia tình nguyện hè do Đoàn cấp trên tổ chức (3 điểm).

- Hiến máu nhân đạo (3 điểm).

Tổng điểm của tiêu chuẩn này không qúa 10 điểm.

II. PHÂN LOẠI KẾT QỦA RÈN LUYỆN :

1. Kết qủa rèn luyện được phân thành các loại : xuất sắc, tốt, khá,trung bình khá, trung bình, yếu và kém.

   a/ Từ 90 đến 100 điểm :              Loại xuất sắc;             

   b/ Từ 80 đến dưới 90 điểm :        Loại tốt;        

   c/ Từ 70 đến dưới 80 điểm :        Loại khá;

   d/ Từ 60 đến dưới 70 điểm :        loại trung bình khá ;

   đ/ Từ 50 đến dưới 60 điểm :        loại trung bình ;

   e/ Từ 30 đến dưới 50 điểm :        loại yếu ;

   g/ Dưới 30 điểm :                        loại kém .      

2. Những học sinh, sinh viên bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên khi phân loại kết qủa rèn luyện không được vượt quá loại trung bình .

3. Việc đánh giá điểm rèn luyện của từng học sinh, sinh viên được tính theo từng học kỳ, năm học và toàn khoá học.

4. Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của năm học đó.

Học sinh, sinh viên nghỉ học tạm thời, khi nhà trường xem xét cho học tiếp thì thời gian nghỉ học không tính điểm rèn luyện.

5. Điểm rèn luyện toàn khóa là trung bình chung của điểm rèn luyện các năm học của khóa học đã được nhân hệ số và được tính theo công thức sau:

ct ren luyen

Trong đó :

- R là điểm rèn luyện toàn khóa;

- ri là điểm rèn luyện của năm học thứ I;

- ni là hệ số của năm học thứ i :

            + Năm thứ nhất :                   Hệ số 1

            + Năm thứ hai :                     Hệ số 2

            + Năm thứ ba :                      Hệ số 3

            + Năm thứ tư ( HKI ) :          Hệ số 4                      

- N là tổng số năm học của khóa học. Nếu năm cuối chưa đủ một năm học được tính tròn thành một năm học.

III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ :

1. Từng học sinh, sinh viên căn cứ vào kết qủa rèn luyện, tự đánh giá điểm theo mẫu hường dẫn chấm điểm.

2. Giáo viên quản lý, cán bộ lớp, cán bộ đoàn, các tổ trưởng, họp để bình xét điểm của các thành viên trong lớp (có biên bản kèm theo).

3. Tổ chức họp lớp thông qua kết qủa điểm của từng học sinh, sinh viên đã bình xét và lấy ý kiến biểu quyết trên cơ sở phải được quá nửa ý kiến đồng ý của tập thể lớp (có biên bản kèm theo)

4. Kết qủa điểm của từng học sinh, sinh viên được các Khoa chuyên môn và Phòng Công tác học sinh sinh viên xem xét trình Hiệu trưởng.

5. Hiệu trưởng xem xét và công nhận sau khi đã thông qua hội đồng đánh giá kết qủa rèn luyện của trường. Sau đó thông báo công khai cho học sinh, sinh viên biết.

Quy định này được phổ biến đến toàn thể học sinh, sinh viên trong nhà trường và được áp dụng từ đầu năm học 2007 – 2008.  

1650/QĐ-CT HSSV

Hướng dẫn đánh giá Kết quả rèn luyện

Phiếu đánh giá Kết quả rèn luyện

Copyright © 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG. All Rights Reserved.
73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0703 822141 - FAX: 0703 821003 - Website: www.vlute.edu.vn - Email: spktvl@vlute.edu.vn